افراد دیابتی و کسانی که مشکل کلیوی و کبدی دارند از مصرف این فراورده خودداری نمایند