حاوی امینو اسید های ضروری به منظور افزایش سرعت جذب