حاوی مجموعه آنزیمی برای کمک به هضم و جذب هر چه بهتر پروتئین ها