حاوی 28/6% پروتئین از مجموع پروتئین های شیر و تخم مرغ