حفظ و افزایش حجم عضلاتبیش از 1 سالپروتئین تغلیظ شده آب پنیر