در دمای اتاق(بین 18 الی 24 درجه سانتیگراد) نگهداری شود