دور از نور آفتاب، رطوب و یخ زدگیشکلاتیافراد بالای 18 سال