سیب ترشبیش از 1 سالحاوی 30 سروینگپس از هر بار مصرف درب محصول محکم بسته شود