مناسب برای اواخر دوره حجم گیریپودر طعم دارقوطی پلاستیکی2270 گرم