هلوبیش از 1 سالحاوی 14 سروینگپس از هر بار مصرف درب محصول محکم بسته شود