ویتامین Eپس از هر بار مصرف درب محصول محکم بسته شود