کودکانحاوی 30% پروتئین شامل مخلوطی از پروتئین های WHEY